man kijkt naar fabriek

Stem - Linking your future

Ons profiel

Economische teruggang 2020 beperkt tot 4,3%

Economische teruggang 2020 beperkt tot 4,3%

210112DNB-RamingenBBP-komende-jarendinsdag 12 januari 2021

In de eerste twee kwartalen van 2020 liep de Nederlandse economie door de coronapandemie flinke schade op. In termen van het bruto binnenlands product (bbp) werd het leeuwendeel van de schade goedgemaakt in het derde kwartaal. Door de tweede besmettingsgolf zal het bbp in het vierde kwartaal weer krimpen.

DNB: economische crisis diep, maar minder dan gevreesd

Desondanks blijft de economische teruggang voor 2020 beperkt tot 4,3 procent. Deze krimp is weliswaar van historische omvang, maar minder diep dan waarvoor eerder werd gevreesd. Na 2020 treedt een gestaag herstel op; zowel in 2021 als 2022 groeit het bbp met bijna 3 procent per jaar. Dit blijkt uit de nieuwe halfjaarlijkse ramingen van De Nederlandsche Bank (DNB). Omdat de onzekerheden rond de raming groter zijn dan gebruikelijk, is naast de centrale raming ook een mild en een zwaar scenario opgesteld.

Flinke tik

De werkgelegenheid krijgt een flinke tik in 2020 en vooral in 2021. De werkloosheid loopt dit jaar naar verwachting op tot gemiddeld 4,0 procent van de beroepsbevolking en piekt in 2021 met gemiddeld 6,5 procent. In 2022 volgt een lichte daling naar 6,0 procent. De HICP-inflatie, die in Nederland al geruime tijd hoger ligt dan gemiddeld in het eurogebied, loopt iets op, van 1,2 procent in 2020 tot 1,5 procent in de twee jaar daarna. 

Overheidssteun

Door de economische neergang en de omvangrijke overheidssteun maakt het begrotingssaldo van de overheid een grote omslag, van een comfortabel overschot van 1,7 procent bbp in 2019 naar een tekort van 6,3 procent bbp in 2020. Ook in 2021 en 2022 schrijft de overheid rode cijfers. Na een scherpe stijging met 10,5 procentpunt in 2020 loopt de schuldquote daarna geleidelijk verder op tot 61 procent van het bbp ultimo 2022. De verslechtering van de overheidsfinanciën is daarmee substantieel, maar blijft binnen economisch aanvaardbare grenzen. 

Onduidelijkheden

De macro-economische onzekerheid rond de centrale raming is groter dan gebruikelijk als gevolg van de aanhoudende onduidelijkheden omtrent de ontwikkeling van de pandemie en de medische oplossingen daarvoor. Scenario’s kunnen dan behulpzaam zijn. Daarom is net als in de EOV van juni besloten om naast de centrale raming twee alternatieve scenario’s op te stellen, die van elkaar verschillen ten aanzien van de economische effecten van de Covid-19-pandemie. De groei van het bbp in 2021 varieert van 4,9 procent in het milde scenario tot 0,2 procent in het zware scenario.

Impact banken

Ten slotte is voor het zware scenario en een aanvullend zeer zwaar scenario de impact op de bankensector doorgerekend. Hieruit volgt dat de gemiddelde kapitaalpositie van de 6 grootste Nederlandse banken eind 2022 in het zware scenario met circa 2 procentpunt afneemt. In het zeer zware scenario bedraagt deze daling bijna 4 procentpunt. Dit is een forse impact, die echter voor de banken behapbaar lijkt te zijn zonder serieuze implicaties voor de kredietverlening aan bedrijven en huishoudens. De impact is bovendien kleiner dan in juni, doordat de economische vooruitzichten gunstiger zijn geworden.

Scenarioplanning
Scenarioplanning is een marketing gerelateerd beleidsinstrument waarmee je jouw bedrijf kunt voorbereiden op een onvoorspelbare toekomst. Door middel van scenarioplanning kunnen strategieën ontwikkelt worden waardoor bedrijven slagvaardiger worden. Ook krijgt een bedrijf beter inzicht in hoe sterk of kwetsbaar het eigenlijk is. Met regelmaat organiseren we workshop waarin Bob Rietveldt vanuit eigen ervaringen nut en noodzaak van scenarioplanning toelicht hoe het uitgevoerd wordt.

Geïnteresseerd?
Meld je interesse in om deel te nemen aan een sessie over scenarioplanning die we met regelmaat organiseren.

Bron: FD-online 9 januari 2021 - De Internationalei industrie trekt zich weinig van de pandemie aan.

Bron: Vraag en aanbod 12 januari 2021

« Terug

Our Phone Number: +31 (0)6 204 275 84
Close