_DEF1648-2-Edit

Stem - Linking your future

Ons profiel

Innoveren kan effectiever en efficiënter: organisatie (3)

Innoveren kan effectiever en efficiënter: organisatie (3)

zaterdag 19 november 2016 12:03

Door heer Willem de Vries

In een serie van 6 blogs beschrijft Chris Goes vijf management- vraagstukken rondom innovatie. Aan de hand van zeven aandachtspunten wordt bekeken in hoeverre innovaties aansluiten bij de strategische uitgangspunten van een moderne organisatie.

In blog 1 is ingegaan op de redenen waarom balans tussen vijf aandachtsgebieden voor het management belangrijk is. Bij blog 2 staat het belang van strategie als uitgangspunt voor succes bij innovaties cemtraal. In blog 3 wordt ingegaan op organisatorische aspecten rondom innovatie.

Organisatorische aspecten bij succesvolle innovaties (3)

Door Chris Goes
1. De rol van leidinggevenden bij innovatie.
Het is de taak van leidinggevenden om innovatie te stimuleren in hun organisatie en medewerkers de kansen te bieden er mee aan de slag te gaan. Openstaan voor vernieuwing is een belangrijk aspect hierbij. En niet alleen in woord, maar juist in daad. Dit betekent nadenken hoe bij alle activiteiten, vernieuwing een rol van belang kan spelen en de medewerkers daarin te stimuleren. Er zijn in de loop van de jaren tal van instrumenten ontwikkeld die dit mogelijk maken.

2. De rol van het managementteam bij innovatie.
Het is niet alleen een leidinggevende die moet inspireren om te vernieuwen. Het gehele managementteam moet vernieuwing uitademen en op eenzelfde koers zitten met dezelfde argumenten en motivatie. En vanuit die houding actief de medewerkers faciliteren en coachen om te vernieuwen. Hierin staan het durven maken van fouten en het zich kwetsbaar opstellen centraal.

Aandacht om van het management team een topteam te maken is een eerste vereiste. Daarnaast speelt de samenstelling van het managementteam een belangrijke rol. Met verschillende persoonlijkheden die elkaar aanvullen en openlijk durven aanspreken vanuit een positieve houding kan kruisbestuiving en elkaar stimuleren ontstaan.

Het belang van de juiste teansamenstelling is groot om de performance ervan te verbeteren. In een sterk functionerend team neemt overigens iedereen zjin verantwoordelijkheid. En, werken de teamleden samen op basis van ieders unieke persoonlijke kwaliteiten. Om daar een beter inzicht in te krijgen en kwaliteiten beter te benutten is het belangrijk om talenten èn motivatoren te kennen. De Team Performance Motivalent scan is daarbij een goed hulpmiddel.

10 voorwaarden om een topteam te maken

 1. Toegewijde teamleden
 2. Gezamenlijke doel formuleren
 3. Vertrouwen in elkaar
 4. Discussie met elkaar durven aangaan
 5. Erkenning van teamresultaten
 6. Afspraken over conflicthantering
 7. Werken als collectief
 8. Kiezen voor teamaanpak of niet, maar niet half
 9. Problemen bespreekbaar maken
 10. Discipline

"Niet de slimste teams winnen, maar die het beste kunnen samenwerken en gedisciplineerd zijn". 

3. Samenwerken voor succesvolle innovaties
Co-creëren of open innoveren zijn goede manieren om tot succesvolle innovaties te komen. Zowel interne samenwerking als samenwerking met externe partijen zoals leveranciers, klanten of zelfs concurrenten. Dit is in blog 2 over Strategie bij innovaties al vermeld. Het uitspreken van samenwerking is echter iets anders dan de daadwerkelijke samenwerking zelf. Openstaan voor elkaars ideeën, samenwerking vormgeven in de dagelijkse praktijk is veelal niet gemakkelijk. Allerlei zakelijke en persoonlijke belangen kunnen dit in de weg staan. De taak van het managementteam is hierin te ondersteunen en te faciliteren om de daadwerkelijke samenwerking mogelijk te maken.

4. Samenhang en afstemming van alle lopende innovaties
In veel organisaties worden verschillende vernieuwingen tegelijkertijd uitgevoerd en in verschillende fases van het ontwikkelproces. De ontwikkeling van een nieuw product, het invoeren van een ICT pakket, reorganisatie van werkzaamheden, het betreden van een nieuwe markt. Kortom, elke organisatie is continue in verandering en in veel gevallen zijn er dezelfde medewerkers en managers bij betrokken. Wat echter meer zou kunnen plaatsvinden is onderlinge afstemming over de voortgang en het stellen van prioriteiten om de beschikbare ontwikkelcapaciteit beter te benutten. Vernieuwingsprojecten met de grootste potentie krijgen dan veel meer kans om tijdig gerealiseerd te worden. Realistische planning en goede informatievoorziening over de voortgang van de projecten is dan erg nodig.

5. Haalbaarheid toetsen voordat ontwikkeld wordt
Hoe weet je dat een innovatie succesvol wordt? “Onderbuikgevoel” of harde feiten? Veel vernieuwingsprojecten worden vanuit de gedachte ontwikkeld dat het goed is voor de klant of goed voor de organisatie, zonder dat een echt haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd. De vernieuwingen worden gerealiseerd zonder voldoende te weten wat ze zullen opleveren en, nog belangrijker, wat ze zullen gaan kosten en wanneer je moet stoppen met de ontwikkeling. Het maken van een realistische businesscase en ontwikkelingsplanning op basis van een gedegen haalbaarheidsstudie is dringend aan te bevelen. Tijd en geld moeten beschikbaar gesteld worden om dit te organiseren.

6. Borgen van vernieuwingen
Als de organisatie ook in de toekomst langdurig van de vernieuwingen plezier wil hebben dan is een goede borging van aspecten als administratie, coderingen, documentatie van afbeeldingen werktekeningen, etc. belangrijk. Mensen zijn gewend om in systemen en procedures te denken. De vernieuwingen moeten in deze systemen en procedures opgenomen en geborgd worden. Pas dan worden ze ook meegenomen in alle contacten met toeleveranciers en klanten. Tijdens de ontwikkelfases moet hier al rekening mee worden gehouden en is tijdige inschakeling van betreffende medewerkers hierover van belang. Eenveel gehanteerde en bewezen goede methode is de PDCA-clyclus.

7. Voldoen aan vooraf opgestelde gestelde criteria
Vanuit veel ervaring met vernieuwingen wordt aanbevolen te werken met het `stage-gate model`, waarbij elke ontwikkelfase wordt afgerond met een aantal toetsen (gates) voordat verder gegaan wordt naar de volgende fase (stage).
Vier type besluiten kunnen genomen worden: Doorgaan, Aanpassen, Uitstellen of Stoppen. Een van de toetsen is of de gestelde criteria waaraan de betreffende ontwikkelstadium moet voldoen ook daadwerkelijk behaald zijn. En zo niet wat daar de oorzaken van zijn om te leren ze in de toekomst te vermijden. De planning is vaak één van deze criteria en het komt vaak voor dat deze uitloopt. Het maken van realistische planning is dan het verbeterpunt.

Hoe beginnen?
Maar waar moet je beginnen? Om te bepalen of alle aspecten met elkaar in balans zijn is het eerst nodig om na te denken hoe het met de balans tussen de vijf managementaspecten - strategie, organisatie, cultuur, daadkracht en introductie - van innovatie gesteld is in de organisatie. Een onderzoek is dus nodig.

Onze handreiking
Doe eens een kostenloze test over welke mening u zelf hebt over een aantal managementaspecten die bij innoveren komen kijken. Laat vervolgens uw collega managers ook zo'n test doen en vergelijk de uitkomsten en kom vervolgens tot een vergelijk. Uit de discussie die volgt komen praktische aanwijzingen om verbeteringen door te voeren die het innovatieproces beter in balans brengt en zal leiden tot meer succes.


Meer weten over hoe innovaties effectiever en efficiënter kan binnen uw organisatie?

Chris Goes van Affekt verzorgt in samenwerking met Willem de Vries van STEM industrial Marketing Centre een Quick Scan om het Innovatie Vermogen in uw organisatie te meten .

Aanbiedingen:

 1. Doe de Quick scan laat uw contactgegevens achter. U ontvangt vrijbklijvend en zonder kosten de uitslag. U kunt daarna zelf overwegen een verder traject in te gaan.

 2. Doe de Quick scan en kom het resultaat bespreken tijdens een ‘Open B2B Marketing, Sales & Innovation Coffee’. Deze organiseert STEM iedere 3e vrijdag van de maand van 8.30 tot circa 11.00 uur.

 3. Stem leden die de scan invullen en hun contactgegevens achterlaten om de uitkomst te ontvangen en er voor kiezen een analyse op bedrijfsniveau uit te voeren ontvangen 25% korting op dit vervolgonderzoek onder collega's tot een maximum van 10 personen.

Wilt u eerst meer weten over het nut en de noodzaak van een quick scan over het Innovatie vermogen van uw organisatie? Raadpleeg dan de informatie hierover.

 

« Terug naar overzicht met blogs

Our Phone Number: +31 (0)6 204 275 84
Close