deelnemers-1200-270

Stem - Linking your future

Ons profiel

Innoveren kan effectiever en efficiënter: daadkracht (5)

Innoveren kan effectiever en efficiënter: daadkracht (5)

zondag 18 december 2016 12:30

Door heer Willem de Vries

in een serie van 6 blogs beschrijft Chris Goes vijf management- vraagstukken rondom innovatie. Aan de hand van zeven aandachtspunten wordt bekeken in hoeverre innovaties aansluiten bij de strategische uitgangspunten van een moderne organisatie.

In blog 1 is ingegaan op de redenen waarom balans tussen vijf aandachtsgebieden voor het management belangrijk is. Bij blog 2 staat het belang van strategie als uitgangspunt voor succes bij innovaties cemtraal. Blog 3 behandeld organisatorische aspecten rondom innovatie. En het vierde blog wordt stilgestaan bij de organisatiecultuur en de invloeden hiervan op het innovatieklimaat van organisaties.

Maar hoe komt het nu dat de ene organisatie sneller en effectiever weet te innoveren dan de andere in dezelfde sector. Daar heeft daadkracht een belangrijke invloed op, zo blijkt uit blog 5.


Daadkracht bij succesvolle innnovaties (5)

Door Chris Goes

1. Capaciteit om innovaties te ontwikkelen
Het komt regelmatig voor dat bij een organisatie verschillende vernieuwingsprojecten tegelijkertijd spelen. Van marktinnovatie tot procesverbeteringen en het ontwikkelen van nieuwe producten of business innovaties. Elk project kent een eigen doorlooptijd en oplevermoment, maar vaak zijn dezelfde personen bij verschillende projecten betrokken. Dit betekent dat sommige projecten een andere prioriteit moeten krijgen om de betreffende medewerker optimaal in te zetten. Bij een goed overzicht van alle lopende projecten kan de gewenste capaciteit het meest effectief ingezet worden. Maar ook het inzetten van externe capaciteit behoort tot de mogelijkheden.

2. Invloed van wet- en regelgeving
Wet- en regelgeving kan in een aantal gevallen zowel zorgen voor:
a. nieuwe ideeën voor vernieuwing;
b. maar bestaande vernieuwing ontwikkelingen danig dwarszitten. 

Het is voor veel organisaties al lastig genoeg om aan de eisen van nieuwe wet- en regelgeving te voldoen en tegelijkertijd ook te innoveren om op de markt kansrijk te blijven.

Er is nagenoeg weinig invloed uit te oefenen op de snelheid van de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving en ze hebben vaak een grote impact. De organisatie moet daarom continu een balans zoeken tussen vernieuwing en vereisten vanuit wet- en regelgeving of andere belemmeringen

3. Beschikbaarheid voor innovatie in dagelijkse werk
Innovatieprojecten betreffen vaak verschillende afdelingen en daarmee verschillende medewerkers. Daarom is het van belang dat zowel medewerkers en leidinggevenden structureel tijd in hun takenpakket hebben voor innovatie. Dit kan variëren per project en de fase waarin het project zich bevindt.

Zo zal bij aanvang van een innovatie een groter beroep op marketing medewerkers worden gedaan om de haalbaarheid in de markt te toetsten. Bij de daadwerkelijke ontwikkeling zijn veelal technische medewerkers betrokken. Voor een succesvolle marktintroductie is marketing echter weer zeer nadrukkelijk nodig voor de communicatie en ondersteuning van verkoop.Voldoende kwalitatieve deskundigheid is wel noodzakelijk. Zo zijn in het voorbeeld van de marketing medewerkers bij aanvang van een innovatieproject voornamelijk deskundigen op het gebied van strategie en marktonderzoek nodig en bij de marktintroductie vooral deskundigheid op het gebied van marketingcommunicatie en verkoopondersteuning. Binnen het vakgebied marketing twee verschillende terreinen.

4. Balans in behaalde omzet met bestaande en recent gerealiseerde innovaties
Doel van het op de markt brengen van innovaties is om er een interessante omzet mee te behalen. Vanuit de theorie van de Boston Consultancy Group met de BCG matrix worden innovaties (Question marks) gefinancierd met de opbrengsten uit de bestaande producten (Cashcows). Hier moet echter wel een goede balans zijn. Afhankelijk van de complexiteit kunnen nieuwe producten en diensten meer of minder gekopieerd worden door concurrenten. De snelheid waarmee zij copieren heeft invloed op de snelheid van de omzetontwikkeling op de markt.

Een ander aspect kan kannibalisatie zijn als de nieuwe producten bestaande producten vervangen. Timing is dan van groot belang.In de business case zijn hiertoe voorspellingen gemaakt en constante bewaking van de omzetverhouding en omzetontwikkeling van de innovaties is belangrijk.


5. Capaciteit in overleg en sturing voor innovatie
Er moet voldoende aandacht zijn om de lopende innovaties zo goed mogelijk te managen en hiervoor structureel tijd voor te maken. Dit betekent in de praktijk:

 • bewaken of er voldoende nieuwe ideeën worden geformuleerd en getoetst;
 • bewaken van de lopende innovatieprocessen met daartoe de juiste beslissingen te nemen;
 • bewaken van tegelijkertijd lopende innovatieprojecten en een adequaat portfoliomanagement er op nahouden. Dit betekent continue kijken naar de efficiency van de procesvoering, controle of de werkzaamheden juist worden uitgevoerd, bewaken van planningen en sturing geven aan de ontwikkelteams;
 • informatiestromen in gang zetten en houden om de juiste beslissingen te kunnen nemen (een goed Management Informatie Systeem);
 • management bemoeienis vanaf de start van elk innovatieproject en niet alleen vlak voor de marktintroductie;
 • bewaken van de financiële middelen die voor de innovaties nodig zijn;
 • bewaken van de juiste teamsamenstellingen;
 • bewaken en bijsturen van de marktintroducties;
 • bewaken van de motivatie bij de medewerkers die daadwerkelijk met innovatie bezig zijn en algehele stimulering van innovatief denken in de organisatie.

Men kan besluiten om al deze werkzaamheden bij een innovatiemanager neer te leggen. Maar taken kunnen ook verdeeld worden, waarmee innovatie meer gedragen wordt in de organisatie.

6. Innovatieve instelling
De organisatie verwacht van alle medewerkers een constructieve bijdrage aan innovatie en nieuwe medewerkers worden geselecteerd op innovatieve competenties. Dit betekent dat alle medewerkers bij elk vraagstuk kijken naar hoe op innovatieve wijze oplossingen kunnen worden verbeterd. Bij het aantrekken van nieuwe medewerkers is innovatief talent net zo belangrijk als een innovatieve houding.

Mensen met innovatief talent zijn in staat:

 • vooruit te denken en kansen te zien;
 • te bedenken waar mensen in de toekomst behoefte aan zullen hebben;
 • buiten de bestaande kaders te denken;
 • ideeën voor iets nieuws succesvol over te brengen zodat ze bewaarheid worden.

Het hebben van innovatieve mensen in een organisatie is niet voldoende om ervoor te zorgen dat innovatieve ideeën ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. De organisatie zelf moet ook aan een aantal voorwaarden voldoen. Niets is zo erg voor creatieve en innovatieve geesten als een stroperige organisatie die alles bij het oude wil houden.

De volgende aspecten zijn belangrijk in de organisatie:

 • Snel kunnen beslissen. Als er een idee ontstaat voor een nieuw product of een nieuwe dienst, moet het geen jaren duren voordat het op de markt komt. De concurrent is dan waarschijnlijk eerder. De organisatie moet snel kunnen beslissen of het een nieuw idee gaat uitvoeren of niet.
 • Korte lijnen. Voor snelle beslissingen zijn korte lijnen in de organisatie nodig. Als er voor een nieuw idee eerst zes afdelingen geraadpleegd moeten worden en er hun zegje over mogen doen, dan verstrijkt er te veel kostbare tijd.
 • Het kunnen verkrijgen van draagvlak. Nieuwe ideeën hebben alleen kans van slagen als er draagvlak voor is, zowel binnen als buiten de organisatie. Hoe meer mensen zich van meet af aan kunnen vinden in het idee, des te groter zijn de kansen op succes.
 • Beschikken over een proeftuin of experimenteeromgeving. Nieuwe ideeën brengen risico's met zich mee voor de al bestaande producten. Een omgeving waarin geëxperimenteerd kan worden zonder dat bestaande producten in het geding komen, kan helpen om de risico's klein te houden. In een proeftuin mag ook wel eens wat mislukken.
 • Openstaan voor jong talent. Jongen mensen hebben vaak een open vizier en komen makkelijk met nieuwe ideeën. Het is belangrijk dat de organisatie hiervoor openstaat. Een houding van 'we hebben alles al een keer gedaan, echt nieuw is het idee niet' of 'de manier die we nu hebben werkt het best' is dodelijk voor innovatie.

Of iemand innovatief is heeft vooral te maken met de houding:

 • Je ogen staan voortdurend op scherp.
 • Je aandacht is gericht op de toekomst.
 • Je houdt je ideeën niet voor je, maar deelt ze met anderen. Zo ontwikkelen ideeën zich verder.
 • Je bent energiek. Je hebt energie nodig om mensen te overtuigen en om weerstanden weg te nemen. Daarbij is ook een portie organisatiesensitiviteit belangrijk.

7. Vernieuwingsgerichtheid kan ontwikkeld worden
Een inventarisatie van benodigde competenties is nodig en hierbij zijn Kennis, Vaardigheden, Motivatie en Kenmerken uitgangspunten.

Enkele adviezen om innovativiteit te ontwikkelen:

 • Leer marktkansen te zien. Bedenk waar mensen in de toekomst behoefte aan zullen hebben. Een  SWOT-analyses is behulpzaam om kansen en bedreigingen te inventariseren en in een confrontatiematrix af te zetten tegenover de sterktes en zwaktes van een organisatie.
 • Wees creatief en inventief. Bedenk dat in principe alles mogelijk is. Laat je niet inperken door de realiteit van alledag.
 • Heb lef en doorzettingsvermogen. Veel mensen zijn niet zo veranderingsbereid, dus je ideeën stuiten vaak op weerstand. Creëer draagvlak voor je ideeën door mensen in een vroeg stadium te betrekken bij je bedenksels.
 • Werk samen. Zorg ervoor dat je geen roepende in de woestijn bent. Je hebt anderen nodig om je ideeën te verwezenlijken. Doe moeite om ze te overtuigen van je plannen. Maar neem ook feedback serieus. Daar worden je plannen alleen maar beter van.
 • Blijf jezelf ontwikkelen. Door op de hoogte te blijven van wat er speelt in jouw werkveld en in de wereld, zorg je ervoor dat je zelf in de voorhoede kunt blijven werken.

Het is enigszins afhankelijk van iemands persoonlijkheid of een persoon echt in hart en nieren een vernieuwer is. Introverte, zekerheid zoekende mensen zullen vaak van nature minder vernieuwingsgericht zijn dan extraverte, actiegerichte types. zelfkennis is nodig om te weten of men écht gaat voor vernieuwingen, ook op de langere termijn.

8. Stimuleer en beloon innovatief gedrag
Een van de belangrijkste motivatoren is het tonen van respect voor iemands werkzaamheden. Het van tijd tot tijd waarderen hievan is belangrijk, maar het moet wel echt zijn en niet gekunsteld. Waardering voor innovatief gedrag kan beloond worden waarbij naar de volgende aspecten gekeken kan worden:

 • regelmatig nieuwe ideeën voor verbetering aanbrengen;
 • ondernemerschap tonen;
 • actief netwerken (zowel intern als extern);
 • innovatieresultaat laten zien;
 • succesvolle innovaties aantonen.

Belonen is het bevestigen, bekrachtigen en versterken van gedrag. Beloning kan zijn in de vorm van geld, in natura (denk aan reisje, diner, zowel letterlijk als figuurlijk geven van een pluim), uitbreiding van werkzaamheden, promotie, maar vooral in waardering die ook naar de gehele organisatie gecommuniceerd wordt.

Geld is doorgaans een minder geschikt motivatiemiddel en kan leiden tot een vast onderdeel van het salaris. Incentives als reisjes, diners e.d. blijven veel langer in het geheugen van de medewerker hangen, zeker als zijn/haar partner erbij betrokken wordt.


Meer weten over hoe innovaties effectiever en efficiënter kan binnen uw organisatie?

Chris Goes van Affekt verzorgt in samenwerking met Willem de Vries van STEM industrial Marketing Centre een Quick Scan om het Innovatie Vermogen in uw organisatie te meten .

Aanbiedingen:

 1. Doe de Quick scan laat uw contactgegevens achter. U ontvangt vrijbklijvend en zonder kosten de uitslag. U kunt daarna zelf overwegen een verder traject in te gaan.

 2. Doe de Quick scan en kom het resultaat bespreken tijdens een ‘Open B2B Marketing, Sales & Innovation Coffee’. Deze organiseert STEM iedere 3e vrijdag van de maand van 8.30 tot circa 11.00 uur.

 3. Stem leden die de scan invullen en hun contactgegevens achterlaten om de uitkomst te ontvangen en er voor kiezen een analyse op bedrijfsniveau uit te voeren ontvangen 25% korting op dit vervolgonderzoek onder collega's tot een maximum van 10 personen.

Wilt u eerst meer weten over het nut en de noodzaak van een quick scan over het Innovatie vermogen van uw organisatie? Raadpleeg dan de informatie hierover.

« Terug naar overzicht met blogs

Our Phone Number: +31 (0)6 204 275 84
Close