man kijkt naar fabriek

Stem - Linking your future

Ons profiel

Mission complete, not accomplished!

Mission complete, not accomplished!

MissionNotAccomplisheddonderdag 23 november 2017 19:40

Gisteren was ik bij de opheffingsvergadering van de Stichting Industriebeleid & Communicatie. Een stichting met als missie om de positie van de Nederlandse industrie structureel te versterken. Onder meer door samen met industriële bedrijven, sociale partners, overheid en wetenschap beleid te ontwikkelen, vorm te geven en te communiceren. De industrie floreert echter als nooit te voren, staat goed 'op de kaart' en het bestuur acht haar missie voltooid. Maar is deze daarmee ook volbracht?

Door heer Willem de Vries

Grammaticaal onjuist
Voor de taalpuristen onder de lezers: in de kopzin is geen sprake van typo's. De kopzin is gewoon grammaticaal onjuist (voor de liefhebbers: lees de toelichting over deze terminologie en hoe het grammaticaal wel moet van Sid Kemp – Amerikaanse professionele schrijver). Maar met deze wat militaristisch klinkede termen ben ik al wel voor een deel in mijn missie geslaagd. Want ik heb jouw aandacht getrokken en je bent al tot hier gekomen om te lezen.

Maar lees ook het vervolg, waarin ik toelicht waarom het bestuur van SIC vindt dat haar missie is voltooid maar ook aangeeft dat deze verre van volbracht is. Net zo goed als ik van mening ben dat de missie rondom de boodschap over industriële marketing, sales en innovatie niet volbracht is. Ondanks dat het bestuur van de toenmalige Stichting Techniek En Marketing (STEM) in 2013 van mening was dat haar doelstellingen min of meer gerealiseerd waren. 

Parallellen 
Voor  beide stichtingen gaat de oorsprong terug naar de vorige eeuw. Hoewel die voor stichting STEM al terugvoert naar eind tachtiger jaren. Van SIC naar eind negentiger jaren. Voor beide stichtingen geldt dat er enkele personen waren die mensen uit diverse geledingen uit de industrie wisten te overtuigen om gezamenlijk een boodschap uit te dragen. 

Opvallend is ook dat voor beide stichtingen het initiatief om die mensen te mobiliseren, door iemand vanuit de zgn. Sociale Partners werd genomen. Voor stichting STEM was dat voormalig FME voorzitter Wim ter Hart. Wat betreft SIC ging gisteren daarvoor alle lof uit naar voormalig bestuurder van Industriebond FNV, Willem van der Stokker. 

Vanuit zijn vakbondsperspectief zag hij de teloorgang van de Nederlandse industrie gepaard gaan met een constant verdere daling van werkgelegenheid. Maar bovenal een steeds verder dalende overall interesse in de maakindustrie. De overheid zette zelfs fors in op een toekomst voor Nederland met een diensteneconomie. Met als gevolg dat ook de belangstelling om een technische opleiding te volgen als maar verder afkalfde.

Gevolgen
De gevolgen daarvan ondervinden vele van de ruim 62.000 bedrijven in de maakindustrie dagelijks. De vraag naar gekwalificeerd technisch geschoold personeel is nu al hoger dan het aanbod. ING-bank becijferde zelfs dat er 120.000 vooral hoger opgeleide technische mensen de komende 12 jaar nodig zijn. Dit om aan de vervangingsvraag van uittredende medewerkers door vergrijzing te kunnen voldoen. Maar noodzakelijk om de technische sector structureel op het hoge groeiniveau van nu te kunnen laten presteren.

Daarnaast omzchrijft ING-bank in haar jaarlijkse studie 'My Smart Industry' nog vier uitdagingen voor de industrie om op langere termijn dé groeimotor te kunnen blijven:
1. De sector moet inspelen op mondiale vraagverschuivingen.
2. De sector dient versneld in te zetten op digitalisering om verspilling in de keten te verminderen.
3. De sector moet ook in toenemende mate inzetten op dienstverlening (servitization) waarbij digitalisering eveneens beter benut moet worden.
4. R&D breder in de keten plaats laten vinden.

Missie niet volbracht
En alleen al uit deze uitdagingen en het oplopende tekort aan medewerkers blijkt in mijn optiek al dat de missie van SIC en die van STEM niet volbracht zijn.

‘SIC zou de SIC niet zijn zonder een toekomstgerichte boodschap mee te geven aan alle betrokkenen in de industrie’ zoals SIC voorzitter Jeroen Mes zijn gehoor tijdens de slotvergadering voorhield. SIC geeft dan ook een aanbeveling voor een ‘Agenda voor de Industrie’ met drie thema’s die verder uitgewerkt moeten worden:
a. Acties voor het bevorderen van de arbeidsproductiviteit.
b. Innovatie stimuleren door slim industrie- en innovatiebeleid.
c. Investeringen in onderwijs en opleiding.

Vanuit STEM Industrial Marketing Centre zullen we zeker proberen een steentje aan de verdere uitwerking van deze thema’s bij te dragen. Inmiddels zijn daarvoor al de eerste contacten gelegd met de werkgroep die met de aanbevelingen van de nu opgeheven Stichting Industriebeleid & Communicatie aan de slag gaat.

Maar ook deze werkgroep zal er niet in slagen om de missie te volbrengen. Daarvoor zijn markten teveel in beweging. Volgen technologische ontwikkelingen elkaar in een alsmaar toenemend tempo op. Waardoor een technologische voorsprong slechts tijdelijk houdbaar blijkt. 

In die dynamiek worden producten en diensten steeds sneller een commodity. Daarnaast veranderen of verschuiven de behoeften van afnemers. Wijzigen concurrentieverhoudingen en business modellen.

Om in dit krachtenveld onderscheidend te zijn en te blijven is het noodzakelijk om unieke oplossingen voor de juiste klanten te ontwikkelen. Dit vergt niet-aflatende inspanningen enerzijds maar ook diepgaand inzicht in klantwensen en problemen anderzijds. En daarbij komt industriële marketing om de hoek kijken. 

Marketing is voor bedrijven met een focus op technologie echter geen automatisme; het is een vak apart! Dat ook continu onder de aandacht gebracht moet worden bij managers en medewerkers van technische bedrijven. Onze missie is dan ook zeker nog niet volbracht.*Meer weten over de historie van SIC en STEM?

Over de historie van Stichting Industriebeleid en Communicatie is recent het boekje 'Agenda voor de Indsutrie' verschenen. Hierin is ook de boodschap opgenomen die het SIC-bestuur als slotakkoord meegeeft om aandacht te blijven besteden aan het belang van de Nederlandse industrie voor economie en maatschappij. Je kunt het hier als PDF downloaden.

In 2013 is een eveneens een publicatie verschenen over de historie die nog steeds de basis vormt voor missie van  STEM Industrial Marketing Centre. Dit boekje is als e-book via ons verkrijgbaar voor € 6,99 (incl. btw).

« Terug naar overzicht met blogs

Our Phone Number: +31 (0)6 204 275 84
Close