Voorwaarden voor inschrijving en deelnemen

Dit kan uitsluitend via het daartoe bestemde formulier van STEM voor meerdaagse opleidingen of het online inschrijfformulier voor workshops, masterclasses en andere activiteitten. 

Voor alle inschrijvingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Een verkorte versie hiervan voor aanmelden en deelname staat hieronder vermeld of kun je hier downloaden.

Inschrijven
 1. Inschrijven voor opleidingen/trainingen, workshops of andere activiteiten kan uitsluitend via de inschrijfmogelijkheid waarnaar bij het betreffende programma verwezen wordt.
 2. Voor opleidingen/trainingen is dit het (interactieve) inschrijfformulier. Dit dient volledig ingevuld en ondertekend ingezonden te worden op de aangegeven wijze.
 3. Voor workshops, seminars, masterclasses en dergelijke kun je inschrijven via een online aanmeldingsformulier.
 4. Door inzending van het inschrijfformulier of het online aanmeldingsformulier voor deelname aan een activiteit van STEM Industrial Marketing Centre verklaar je tevens kennis te hebben genomen van de voorwaarden voor deelname, de betalingscondities alsmede de voorwaarden voor annulering.
 5. Annulering van een inschrijving voordat de opleiding/training, workshop, seminar, masterclass e.d. aanvangt, geschiedt door middel van een schriftelijke mededeling. Tenzij anders aangegeven, dient bedoelde kennisgeving uiterlijk dertig dagen voor de startdatum door STEM te zijn ontvangen. Wij zijn genoodzaakt om kosten in rekening te brengen als we je annulering ontvangen binnen:
  - 30 dagen voor aanvang 20%
  - drie weken voor aanvang 40%
  - twee weken voor aanvang 60%
  - een week voor aanvang 80%
  - drie dagen voor aanvang bedragen de kosten 95% van het cursusgeld.
  Natuurlijk bieden wij de mogelijkheid om een vervanger te sturen voor de desbetreffende workshop of leergang/training.
 6. Annulering door de cursist tijdens de opleiding/training, workshop e.d. is niet mogelijk.
 7. De inschrijving wordt bekrachtigd door ondertekening/inzending van het inschrijfformulier.
 8. STEM behoudt zich het recht voor de opleiding/training of workshop te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen en/of deze te verzetten naar een andere datum. 
De bijeenkomsten/lessen
 1. De plaatsen waar en de data waarop de diverse lessen/bijeenkomst plaatsvinden, zijn vermeld op de desbetreffende webpagina’s en flyers of worden uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de bijeenkomst aan de deelnemers doorgegeven.
 2. STEM behoudt zich het recht voor de cursusdata en –locatie te wijzigen.
 3. STEM behoudt zich het recht voor om wijzingen aan te brengen in de opzet en de inhoud van de opleiding/training of workshop.
Deelname, verhindering en inhaalregeling
 1. De deelnemer onderschrijft dat het succes van de opleiding/training, workshop, seminar, et cetera onder meer afhangt van de participatie van de deelnemer zelf en verklaart haar/zijn werkzaamheden zo te plannen dat minimaal 80% van alle geplande bijeenkomsten wordt bijgewoond. Tevens verklaart de deelnemer zich volledig in te zetten om alle opdrachten ter voorbereiding te lezen, te maken en eventueel in te sturen.
 2. Bij tussentijdse verhindering bij een meerdaagse activiteit bieden wij de mogelijkheid om tijdens een eerstvolgende opleiding/training of workshop het gemiste onderdeel in te halen. Dit onder voorbehoud van doorgang van de betreffende workshop, opleiding/training of het onderdeel hiervan en onder de volgende condities:
  - De arrangementskosten en – indien van toepassing – de kosten voor hotelovernachtingen zijn onderdeel van bindende afspraken met de betreffende locaties. Hierover vindt geen restitutie plaats indien deze zijn inbegrepen in de prijs van het betreffende programma.
  - Administratie- en arrangementskosten en/of kosten voor hotelovernachtingen voor het inhaalprogramma worden als volgt doorberekend:
  Per dagdeel € 75, -- (excl. BTW)
  Per overnachting € 160,-- (excl. BTW)
  - Voor verhinderingen welke uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het betreffende onderdeel schriftelijk bij ons zijn gemeld, wordt bij gebruikmaking van de inhaalregeling 50% van bovengenoemde kosten in rekening gebracht.
  - De kosten die verband houden met het inhalen van één of meer programmaonderdelen dienen voor aanvang hiervan te worden voldaan.
Betalingsvoorwaarden
 1. De kosten van de opleiding/training, workshop, seminar of masterclass e.d. staan vermeld op de desbetreffende webpagina’s en flyers.
 2. De kosten voor deelname is inclusief de kosten voor het aangegeven dagarrangement, echter exclusief de kosten voor diners, overnachtingen en ontbijt, tenzij anders vermeld bij het betreffende programma.
 3. De kosten voor het gehele programma dienen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan.
 4. Bij inschrijving binnen 30 dagen voor aanvang van de opleiding/training/workshop dient het verschuldigde bedrag per omgaande voldaan te worden.
 5. Je bent gerechtigd deel te nemen aan het programma waarvoor je inschrijft nadat wij de betaling voor jouw deelname ontvangen hebben.
 6. Eventuele kosten voor consumpties aan de bar, gebruik telefoon, andere hotelfaciliteiten en dergelijke buiten het arrangement, komen voor rekening van de betreffende deelnemer. Deze kosten worden bij het uitchecken door het hotel met de deelnemer verrekend.
Auteurs- en eigendomsrecht op lesmateriaal
Na afloop van de opleiding/training, workshop, seminar, masterclass of ander type bijeenkomst van STEM, is het verkregen cursusmateriaal eigendom van de deelnemer. STEM behoudt de auteursrechten op de door haar samengestelde en veschafte materialen en leermiddelen. De leermiddelen/materialen zijn niet in de handel verkrijgbaar en uitsluitend bestemd voor de deelnemers aan onze opleidingen/trainingen/workshops etc.. Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze leermiddelen/materialen worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van STEM.

Toepasselijkheid voorwaarden
Door ondertekening van de opleidingsovereenkomst geeft de cursist te kennen deze voorwaarden en het bepaalde op de desbetreffende webpagina’s of flyer te kennen en te aanvaarden. 

Our Phone Number: +31 (0)6 204 275 84
Close